• کیان آباد ، خیابان 28 شرقی ، پلاک 12
 • info@themento.net

Ash in Coal

Ash in Coal

این سیستم میزان کربن را در متریال عبوری  توسط اشعه گاما اندازه گیری می نماید.

ویژگی ها

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست

مزایا

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست

مزایای مشتری

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست