• کیان آباد ، خیابان 28 شرقی ، پلاک 12
 • info@themento.net

Contactless Oline Moisture Measurment

Contactless Online Moisture Measurment

تکنولوژيهاي نوين در تجهيزات رطوبت سنج همگي غير تماسي بوده و بر اساس شرايط مورد استفاده از سه تکنولوژي زير قابل انتخاب مي باشند : 1) مادون قرمز NIR  2) راديويي ماکرو ويو MW  3) راديواکتيو Neutron   

بديهي است ورود اين تکنولوژيها در صنعت، مشکلات عديده تکنولوژيهاي قديمي ( القايي، خازني و …) را حل نموده و مقادير معتبر لحظه اي را در اختيار بهره بردار قرار ميدهند.

ویژگی ها

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست

مزایا

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست

مزایای مشتری

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست