• کیان آباد ، خیابان 28 شرقی ، پلاک 12
 • info@themento.net

Solid Flow Meter

Solid Flow Meter

مواد از سیلو ذخیره از طریق ورودی به تسمه جریان می یابد و به پل توزین منتقل می شود.
با در نظر گرفتن فاصله بین پل توزین و نقطه تخلیه، دبی با توجه به بار در نقطه تخلیه و سرعت تسمه محاسبه می شود.
سرعت جریان توسط کنترلر SCM-3 ثابت نگه داشته می شود و سرعت تسمه را با توجه به بار و نقطه تنظیم اعمال شده تغییر می دهد.

ویژگی ها

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست

مزایا

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست

مزایای مشتری

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست