• Kian Abad, East 28th Street, No. 12
 • info@themento.net

Belt Weigh Feeder

Belt Weigh Feeder

سيستم هاي توزين بلت ويفيدر جهت اختلاط دقيق مواد بصورت پيوسته،  در صنايع مورد استفاده قرار مي گيرند. اين سيستمها به کمک سنسورهاي وزن و سرعت، قابليت اندازه گیری و کنترل نرخ عبور مواد با مقادير مورد نياز را دارند.

در این مدل سيستم بلت ويفيدر ، ماجول اندازه گيري وزن در زیر رولیک سيستم قرار می گیرد و برای فیدر های با طول بیش از 3 متر و یا سیستمهایی که هاپر های تغذیه آن در شرایط ایده آل نباشد مناسب است.

ویژگی ها

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست

مزایا

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست

مزایای مشتری

 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست
 • آیتم #1 در لیست